Loading...

Số hóa nghiệp vụ kế toán

Tự động hóa nghiệp vụ giúp giảm thiểu thời gian và tính rủi ro trong công tác kế toán

Đăng ký trải nghiệm

Quản lý

Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý ngân sách và dòng tiền một cách rõ ràng, chi tiết, hiệu quả

Tự động

Tự động thiết lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và linh hoạt lựa chọn theo từng mốc thời gian cụ thể

Tích hợp

Tự động tích hợp dữ liệu từ các phòng ban khác và hỗ trợ tích hợp hóa đơn điện tử và chữ ký số

Phân tích

Dùng dữ liệu để phân tích và đánh giá các chỉ số kế toán, tài chính, từ đó hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp

Image Image

Quản lý dòng tiền

Quản lý thu chi, sổ phụ ngân hàng, quản lý thanh toán, ủy nhiệm chi, báo cáo biến động số dư tức thì,...

Báo cáo nguồn thu, nguồn chi tiền mặt, ngân hàng chi tiết theo từng nguồn, cũng như lưu trữ hồ sơ - chứng từ rõ ràng.

Dự báo dòng tiền hiệu quả từ thống kê các khoản phải thu, phải chi

Giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và cân bằng các hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính

Image

Quản lý mua hàng, khoản phải trả

Quản lý nghiệp vụ mua hàng, trả hàng; Theo dõi các khoản mục công nợ nhà cung cấp; Cảnh báo công nợ đến hạn, quá hạn.

Kiểm soát chi phí cẩn thận, giúp doanh nghiệp sử dụng tiền hiệu quả hơn

Tạo uy tín với nhà cung cấp với cảnh báo đến hạn, quá hạn, giúp doanh nghiệp có thể đàm phán các phương pháp để giảm thiểu rủi ro

Image Image

Quản lý bán hàng, khoản phải thu

Quản lý nghiệp vụ bán hàng; Chính sách giá, chiết khấu; Báo cáo và cảnh báo công nợ, hạn mức công nợ, công nợ đến hạn, công nợ quá hạn.

Kiểm soát khoản thu hiệu quả theo từng khách hàng, từng sản phẩm

Giúp doanh nghiệp đưa ra các chính sách cải thiện dòng tiền nhanh chóng tùy nhu cầu dòng tiền của doanh nghiệp

Theo dõi tình trạng đã thu, chưa thu, tỷ lệ thu, tình trạng công nợ

Image

Quản lý tồn kho - tài sản

Quản lý tình hình nhập xuất tồn kho; Quản lý tồn kho theo lô, date, vị trí; Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước; Tính khấu hao, phân bổ, tăng, giảm, điều chuyển, thanh lý.

Tồn kho

Nhập xuất nhanh chóng, cập nhật real-time, chứng từ - hồ sơ rõ ràng, báo cáo cụ thể

Tài sản

Quản lý tài sản, thuộc tính, phân bổ, khấu hao, lịch sử sử dụng

Image Image

Quản lý chi phí - tổng hợp

Quản lý chi phí, các loại báo cáo, giúp doanh nghiệp đo lường được các chỉ số tài chính và phân tích trên biểu đồ trực quan.

Cơ sở dữ liệu tập trung, dễ phân tích, nghiên cứu và dự báo tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính

Theo dõi tình hình toàn diện về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Thực hiện và giải trình báo cáo tài chính thường niên dễ dàng, chính xác.

Kế toán doanh nghiệp đơn giản

Hơn mỗi ngày cùng +1.500 doanh nghiệp đang sử dụng Workit