Loading...

Bảng giá

Workspace

Không gian số

300.000 / tháng
Mua

Workit-Eoffice

Văn phòng số

600.000 / tháng
Mua

Workit-DX

Chuyển đổi số cơ bản

1.400.000 / tháng
Mua

Workit-Account

Kế toán TM-DV

800.000 / tháng
Mua

Workit-Sales

Kinh doanh

500.000 / tháng
Mua

Workit-HRM

Nhân sự tiền lương

1.200.000 / tháng
Mua
Workspace / Không gian số
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
130.000
Dự án
130.000
Tài liệu chia sẻ
110.000
Cổng thông tin nội bộ
95.000
Phòng họp
100.000
Nghỉ phép
120.000
Chat nội bộ
Miễn phí
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Eoffice / Văn phòng số
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
130.000
Dự án
130.000
Tài liệu chia sẻ
110.000
Cổng thông tin nội bộ
95.000
Phòng họp
100.000
Nghỉ phép
120.000
Tăng ca
120.000
Đi công tác
105.000
Đi trễ - Về sớm
105.000
Chat nội bộ
Miễn phí
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-DX / Chuyển đổi số cơ bản
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
130.000
Dự án
130.000
Lịch tuần cơ quan
95.000
Tài liệu chia sẻ
110.000
Cổng thông tin nội bộ
95.000
Phòng họp
100.000
Nghỉ phép
120.000
Đi công tác
105.000
Đi trễ - Về sớm
105.000
Ticket (Quy trình nội bộ)
155.000
Đề nghị thanh toán
130.000
Đề nghị tạm ứng
130.000
Chat nội bộ
Miễn phí
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng (cơ bản)
130.000
Đơn hàng bán hàng
110.000
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng (cơ bản)
110.000
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý tồn kho (cơ bản)
130.000
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp
150.000
Kế toán thuế
80.000
Thu chi
110.000
Công nợ phải thu
120.000
Công nợ phải trả
110.000
Kế toán TSCĐ - CCDC
100.000
Kế toán chi phí
110.000
Workit-HRM: NHÂN SỰ
Sơ yếu lý lịch
110.000
Workit: TIỆN ÍCH
Sử dụng tên miền riêng
Liên hệ
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Account / Kế toán TM-DV
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
130.000
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng (cơ bản)
130.000
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng (cơ bản)
110.000
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý tồn kho (cơ bản)
130.000
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp
150.000
Kế toán thuế
80.000
Thu chi
110.000
Công nợ phải thu
120.000
Công nợ phải trả
110.000
Kế toán TSCĐ - CCDC
100.000
Kế toán chi phí
110.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Sales / Kinh doanh
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
130.000
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng (cơ bản)
130.000
Báo giá khách hàng
110.000
Đơn hàng bán hàng
110.000
Lệnh giao hàng
110.000
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Thu chi
110.000
Công nợ phải thu
120.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-HRM / Nhân sự tiền lương
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
130.000
Workit-HRM: NHÂN SỰ
Sơ yếu lý lịch
110.000
Hợp đồng lao động
130.000
Bằng cấp - Chuyên môn
110.000
Đào tạo
130.000
Quá trình công tác
130.000
Khen thưởng
100.000
Kỷ luật
100.000
Gia đình
100.000
Nghỉ việc
110.000
Trang thiết bị, BHLĐ
110.000
BHXH - BHYT - BHTN - KPCĐ
130.000
Chấm công bằng phần mềm
180.000
Tính lương theo thời gian
330.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí