Loading...

Bảng giá

Workspace

Không gian số

600.000 / tháng

Workit-Eoffice

Văn phòng số

1.800.000 / tháng

Workit-miniERP

Chuyển đổi số SME

5.500.000 / tháng

Workit-Account

Kế toán TM-DV

2.200.000 / tháng

Workit-Sales

Kinh doanh

2.000.000 / tháng

Workit-HRM

Nhân sự tiền lương

3.100.000 / tháng
Workspace / Không gian số
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
300.000
Dự án
350.000
Mạng xã hội nội bộ
200.000
Chat nội bộ
300.000
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Eoffice / Văn phòng số
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
300.000
Dự án
350.000
Tài liệu chia sẻ
250.000
Mạng xã hội nội bộ
200.000
Phòng họp
220.000
Nghỉ phép
260.000
Đi công tác
220.000
Đi trễ - Về sớm
220.000
Chat nội bộ
300.000
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-miniERP / Chuyển đổi số SME
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
300.000
Đề nghị thanh toán
300.000
Đề nghị tạm ứng
300.000
Đề nghị hoàn ứng
300.000
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp
300.000
Kế toán thuế
150.000
Thu chi
250.000
Công nợ phải thu
250.000
Công nợ phải trả
250.000
Kế toán TSCĐ - CCDC
300.000
Kế toán chi phí
300.000
Kế toán giá thành
500.000
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng
900.000
Đơn hàng bán hàng
350.000
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng
800.000
Đề nghị mua hàng
350.000
Đơn hàng mua hàng
350.000
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý kho
800.000
Workit-MRP: SẢN XUẤT
Định mức NVL sản xuất
450.000
Lệnh sản xuất
400.000
Kế hoạch NVL sản xuất
450.000
Báo cáo sản xuất
400.000
Workit: TIỆN ÍCH
Sử dụng tên miền riêng
Liên hệ
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Account / Kế toán TM-DV
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp
300.000
Kế toán thuế
150.000
Thu chi
250.000
Công nợ phải thu
250.000
Công nợ phải trả
250.000
Kế toán TSCĐ - CCDC
300.000
Kế toán chi phí
300.000
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng
900.000
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng
800.000
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý kho
800.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Sales / Kinh doanh
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
300.000
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Thu chi
250.000
Công nợ phải thu
250.000
Công nợ phải trả
250.000
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng
900.000
Đơn hàng bán hàng
350.000
Lệnh giao hàng
250.000
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng
800.000
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý kho
800.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-HRM / Nhân sự tiền lương
Workit-HRM: NHÂN SỰ
Sơ yếu lý lịch
500.000
Hợp đồng lao động
400.000
Bằng cấp - Chuyên môn
250.000
Đào tạo
300.000
Quá trình công tác
350.000
Khen thưởng
150.000
Kỷ luật
150.000
Gia đình
150.000
Nghỉ việc
220.000
Trang thiết bị, BHLĐ
350.000
BHXH - BHYT - BHTN - KPCĐ
450.000
Chấm công bằng phần mềm
400.000
Tính lương theo thời gian
700.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí