Loading...

Bảng giá

Workspace

Không gian số

300.000 / tháng

Workit-Eoffice

Văn phòng số

1.150.000 / tháng

Workit-DX

Chuyển đổi số SME

3.400.000 / tháng

Workit-Account

Kế toán TM-DV

990.000 / tháng

Workit-Sales

Kinh doanh

950.000 / tháng

Workit-HRM

Nhân sự tiền lương

2.300.000 / tháng
Workspace / Không gian số
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
200.000
Dự án
200.000
Mạng xã hội nội bộ
130.000
Chat nội bộ
Miễn phí
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Eoffice / Văn phòng số
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
200.000
Dự án
200.000
Tài liệu chia sẻ
150.000
Mạng xã hội nội bộ
130.000
Phòng họp
140.000
Nghỉ phép
180.000
Tăng ca
150.000
Đi công tác
140.000
Đi trễ - Về sớm
140.000
Chat nội bộ
Miễn phí
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-DX / Chuyển đổi số SME
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
200.000
Dự án
200.000
Lịch tuần cơ quan
130.000
Tài liệu chia sẻ
150.000
Mạng xã hội nội bộ
130.000
Phòng họp
140.000
Nghỉ phép
180.000
Đi công tác
140.000
Đi trễ - Về sớm
140.000
Ticket (Quy trình nội bộ)
200.000
Đề nghị thanh toán
200.000
Đề nghị tạm ứng
180.000
Chat nội bộ
Miễn phí
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng (cơ bản)
200.000
Đơn hàng bán hàng
150.000
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng (cơ bản)
200.000
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý tồn kho (cơ bản)
200.000
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp
200.000
Kế toán thuế
120.000
Thu chi
150.000
Công nợ phải thu
180.000
Công nợ phải trả
150.000
Kế toán TSCĐ - CCDC
150.000
Kế toán chi phí
150.000
Workit-HRM: NHÂN SỰ
Sơ yếu lý lịch
400.000
Workit: TIỆN ÍCH
Sử dụng tên miền riêng
Liên hệ
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Account / Kế toán TM-DV
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng (cơ bản)
200.000
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng (cơ bản)
200.000
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý tồn kho (cơ bản)
200.000
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp
200.000
Kế toán thuế
120.000
Thu chi
150.000
Công nợ phải thu
180.000
Công nợ phải trả
150.000
Kế toán TSCĐ - CCDC
150.000
Kế toán chi phí
150.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Sales / Kinh doanh
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
200.000
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng (cơ bản)
200.000
Báo giá khách hàng
150.000
Đơn hàng bán hàng
150.000
Lệnh giao hàng
150.000
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Thu chi
150.000
Công nợ phải thu
180.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-HRM / Nhân sự tiền lương
Workit-HRM: NHÂN SỰ
Sơ yếu lý lịch
400.000
Hợp đồng lao động
250.000
Bằng cấp - Chuyên môn
150.000
Đào tạo
200.000
Quá trình công tác
200.000
Khen thưởng
100.000
Kỷ luật
100.000
Gia đình
100.000
Nghỉ việc
150.000
Trang thiết bị, BHLĐ
150.000
BHXH - BHYT - BHTN - KPCĐ
300.000
Chấm công bằng phần mềm
250.000
Tính lương theo thời gian
400.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí