Loading...

Bảng giá

Workspace

Không gian số

550.000 / tháng

Workit-Eoffice

Văn phòng số

1.600.000 / tháng

Workit-DX

Chuyển đổi số SME

4.500.000 / tháng

Workit-Account

Kế toán TM-DV

1.900.000 / tháng

Workit-Sales

Kinh doanh

2.000.000 / tháng

Workit-HRM

Nhân sự tiền lương

3.100.000 / tháng
Workspace / Không gian số
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
280.000
Dự án
280.000
Mạng xã hội nội bộ
200.000
Chat nội bộ
200.000
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Eoffice / Văn phòng số
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
280.000
Dự án
280.000
Tài liệu chia sẻ
220.000
Mạng xã hội nội bộ
200.000
Phòng họp
210.000
Nghỉ phép
260.000
Đi công tác
210.000
Đi trễ - Về sớm
210.000
Chat nội bộ
200.000
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-DX / Chuyển đổi số SME
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
280.000
Dự án
280.000
Tài liệu chia sẻ
220.000
Mạng xã hội nội bộ
200.000
Phòng họp
210.000
Nghỉ phép
260.000
Đi công tác
210.000
Đi trễ - Về sớm
210.000
Ticket (Quy trình nội bộ)
400.000
Đề nghị thanh toán
280.000
Đề nghị tạm ứng
260.000
Chat nội bộ
200.000
Sinh nhật CBNV
Miễn phí
Danh hiệu cá nhân
Miễn phí
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng
480.000
Đơn hàng bán hàng
260.000
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng
450.000
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý nhập xuất tồn kho
450.000
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp
280.000
Kế toán thuế
170.000
Thu chi
220.000
Công nợ phải thu
250.000
Công nợ phải trả
250.000
Kế toán TSCĐ - CCDC
220.000
Kế toán chi phí
220.000
Workit-HRM: NHÂN SỰ
Sơ yếu lý lịch
550.000
Workit: TIỆN ÍCH
Sử dụng tên miền riêng
Liên hệ
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Account / Kế toán TM-DV
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng
480.000
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng
450.000
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý nhập xuất tồn kho
450.000
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp
280.000
Kế toán thuế
170.000
Thu chi
220.000
Công nợ phải thu
250.000
Công nợ phải trả
250.000
Kế toán TSCĐ - CCDC
220.000
Kế toán chi phí
220.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-Sales / Kinh doanh
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
280.000
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng
480.000
Đơn hàng bán hàng
260.000
Lệnh giao hàng
220.000
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng
450.000
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý nhập xuất tồn kho
450.000
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Thu chi
220.000
Công nợ phải thu
250.000
Công nợ phải trả
250.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí
Workit-HRM / Nhân sự tiền lương
Workit-HRM: NHÂN SỰ
Sơ yếu lý lịch
550.000
Hợp đồng lao động
350.000
Bằng cấp - Chuyên môn
220.000
Đào tạo
280.000
Quá trình công tác
280.000
Khen thưởng
150.000
Kỷ luật
150.000
Gia đình
150.000
Nghỉ việc
220.000
Trang thiết bị, BHLĐ
220.000
BHXH - BHYT - BHTN - KPCĐ
420.000
Chấm công bằng phần mềm
350.000
Tính lương theo thời gian
550.000
Workit: TIỆN ÍCH
Logo riêng ở trang chủ
Miễn phí